نویسنده = �������������������� ����������
تحلیل و استخراج روابط عرض پالس بهینه برای سیگنال تحریک حسگرهای رزوناتوری موج صوتی سطحی مورد استفاده در اینترنت اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

محمد خوش‌اخلاق؛ ناصر معصومی؛ محمود محمدطاهری