نویسنده = �������������������� ��������
آزمون دروغ‌سنجی مبتنی بر تلفیق اطلاعات آشوبناک کانال‌های سیگنال الکتروانسفالوگرام

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400

سکینه رضوی؛ امین جانقربانی؛ محمد‌باقر خدابخشی