نویسنده = ������������������ ����������
زمان‌بندی آگاه از تداخل زمانی در سیستم‌های مبتنی بر پردازنده گرافیکی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400

نگارسادات علیزاده؛ محمود ممتازپور