نویسنده = ������������������ ��������������
کلاسه‌‎بندی چند کلاسه‎‌ی تصور کلمات فارسی در سیگنال‎‌های مغزی

دوره 18، شماره 2، آذر 1399

محمدرضا اصغری‌بجستانی؛ غلامرضا محمدخانی؛ وحیدرضا نفیسی