نویسنده = ���������������� ��������
بهبود کارایی پردازنده‌های گرافیکی از طریق به کارگیری مناسب کنترل‌کننده‌های حافظه

دوره 18، شماره 2، آذر 1399

هژیر باخویشی؛ نگار اکبرزاده؛ سیدمحمد صدرالساداتی؛ حمید سربازی‌آزاد