نویسنده = ���������������� ����������
بررسی انواع روش‌های مدل‌سازی تغییرپذیری در خط تولید نرم‌افزار

دوره 18، شماره 2، آذر 1399

علیرضا ربیعی؛ الهام فراهانی