نویسنده = ������������ ��������
زمان‌بندی انرژی وظایف بی‌درنگ موازی اولویت-ثابت در سیستم‌های سایبر-فیزیکی چند هسته‌ای

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399

جمال محمدی؛ مهدی کارگهی؛ محمود شیرازی