نویسنده = ���������� ��������
ارزیابی اثر خطای انسانی بر اتکاپذیری سامانه‌های ذخیره‌سازی داده

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399

مصطفی کیشانی؛ حسین اسدی


افزایش طول عمر حافظه نهان ورودی/خروجی با استفاده از معماری ترکیبی چندسطحی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398

مصطفی هادی‌زاده؛ رضا سالخورده‌حقیقی؛ حسین اسدی