نویسنده = ������������ ��������
پیاده‌سازی سیستم پیشنهاد شغل ترکیبی مبتنی بر محتوا و پالایش مشارکتی

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399

صدیقه پورنوری؛ نرگس پیروی