نویسنده = ���������� ��������
ارائه معیار کمی ارزیابی کیفیت ویدئو مبتنی بر ناحیه مورد علاقه در بازی های ابری

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398

معظم منجم؛ رکسانا ابوالفتحی؛ هدا رودکی