نویسنده = ������������ ��������
ترکیب سرویس های وب مبتنی بر درخت k-d

دوره 16، شماره 2، آذر 1397

طاهره داودی؛ سیما عمادی