نویسنده = ��������������������� ������
بررسی عملکرد عامل باتجربه در تیم‌های اقتضایی پهپادی‌

دوره 16، شماره 2، آذر 1397

محسن افشارچی؛ رقیه حیدری؛ رضا خان‌محمدی