نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بروزرسانی و انطباق معنایی نسخ سیستم‌های پایگاه داده

دوره 16، شماره 2، آذر 1397

حمیدرضا احمدی‌فر؛ محمد ظهیری دستجردی


بروزرسانی و انطباق معنایی نسخ سیستم‌های پایگاه داده

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397

حمیدرضا احمدی‌فر؛ محمد ظهیری دستجردی