نویسنده = ������������ �������������� ��������������
ارائه یک سیستم کنترلِ دسترسیِ ثبت نامِ یکباره مبتنی بر کربروس برای فدراسیون ابری

دوره 16، شماره 2، آذر 1397

محمد بهارلو؛ مهدی افشارمنش؛ ثارالله کشاورز للکامی


ارائه یک سیستم کنترلِ دسترسیِ ثبت نامِ یکباره مبتنی بر کربروس برای فدراسیون ابری

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397

محمد بهارلو؛ مهدی افشارمنش؛ ثارالله کشاورز للکامی