نویسنده = امید عباسی
یادگیری عمیق در سامانه های توصیه گر

دوره 15، شماره 2، آذر 1396

امید عباسی؛ مهدیه سلیمانی باغشاه