نویسنده = ������������ ����������
بهبود ترجمه ماشینی مبتنی بر قاعده با استفاده از قواعد نحوی آماری

دوره 14، شماره 2، آذر 1395

حکیمه فدائی؛ هشام فیلی؛ فرناز قاسمی تودشکی