نویسنده = ���������� ������������� ��������
یک سیستم توصیه‌گر در بستر تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری: مبتنی بر شباهت، جوامع اجتماعی، اعتماد و شهرت

دوره 14، شماره 2، آذر 1395

لیلا اسماعیلی؛ سید علیرضا هاشمی گلپایگانی؛ زینب زنگنه ‌مدار