نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی رویکردهای مختلف هرس در میزان تحمل‌پذیری اشکال در شبکه‌های عصبی عمیق

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

ستاره احصایی؛ محسن راجی؛ بهنام قوامی