نویسنده = ���������� �������������� ����������
تخمین کانال و آشکارسازی سیگنال در سیستم‌های مبتنی بر OFDM با رویکرد یادگیری ماشین

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

فاطمه صباحی بیدگلی؛ امیر‌مسعود ربیعی