نویسنده = سید‌ابراهیم موسوی
تخمین زاویة سر در شناسایی چهرۀ انسان با استفاده از روش یادگیری خودنظارتی

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

مهدی پور‌میرزایی؛ غلامعلی منتظر؛ سید‌ابراهیم موسوی