نویسنده = ��������������������� ����������������
پنهان‌نگاری متقارن مبتنی بر استنتاج میدان متوسط

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

بهناز عبدالهی؛ احد هراتی؛ امیرحسین طاهری‌نیا