نویسنده = شهین پور‌بهرامی
یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکارِ مبتنی بر ساختار هندسی دایره آپولونیوس و رابطه همسایگی متقابل داده‌ها

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

مژگان‌السادات مشیریان؛ مهدی هاشم زاده؛ شهین پور‌بهرامی


یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکار مبتنی بر فرایند جستجوی محلی و الگوریتم فرااِکتشافی تبادل حرارتی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

مهسا شریفی؛ شهین پور‌بهرامی؛ مهدی هاشم‌‌زاده