کلیدواژه‌ها = خوشه بندی
پیاده‌سازی سیستم پیشنهاد شغل ترکیبی مبتنی بر محتوا و پالایش مشارکتی

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399

صدیقه پورنوری؛ نرگس پیروی


انتخاب هوشمندانه مراکز اولیه در الگوریتم خوشه بندی K-means به‌منظور بهبود تشخیص موضوع

دوره 16، شماره 2، آذر 1397

سپهر آروین؛ علی ورداسبی؛ هشام فیلی؛ آزاده شاکری


پیش‌بینی رفتار مشتریان بیمه از طریق ترکیب تکنیک‌های داده کاوی

دوره 14، شماره 2، آذر 1395

احسان مختاری؛ سید ابوالقاسم میرروشندل