کلیدواژه‌ها = کارایی
مطالعه‌ی موردی بازی تحت ابر با رویکرد ارزیابی کارایی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400

فاطمه صفاری؛ رضا انتظاری ملکی


به سوی ارزیابی سیستم‌های خودتطبیق

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394

اسلام ناظمی؛ حسین صدر؛ مژده نظری سلیماندارابی