کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
ارائه معماری یک شتاب‌دهنده الگوریتم ژنتیک پرسرعت، عام‌منظوره و مقیاس‌پذیر

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

محمد امین‌مسیبی؛ حمیدرضا مهدیانی


استفاده از شبکه عصبی عمیق بهینه شده با الگوریتم ژنتیک برای بازشناسی رویدادهای ویدیوی فوتبال (در دست انتشار)

دوره 19، شماره 2، آذر 1400

امیرحسین زنگنه؛ احسان شریفی؛ کامران لایقی؛ مهدی چم‌پور


آزمون دروغ‌سنجی مبتنی بر تلفیق اطلاعات آشوبناک کانال‌های سیگنال الکتروانسفالوگرام

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400

سکینه رضوی؛ امین جانقربانی؛ محمد‌باقر خدابخشی


کنترل وضعیت و ارتفاع کوادروتور بر پایه مد لغزشی مرتبه کسری به‌وسیله الگوریتم ژنتیک

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399

مرتضی حاج‌علی؛ محمدحسین کاظمی