کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های دودویی محلی
انطباق تومورهای کبد در تصاویر چندفازی سی‌تی‌اسکن براساس نقاط شاخص ویژگی های LBP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مهدیه بابایی؛ امیرحسین فروزان


انطباق تومورهای کبد در تصاویر چندفازی سی‌تی‌اسکن براساس نقاط شاخص ویژگی های LBP

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

ملیحه بابایی؛ امیر‌حسین فروزان