کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی عمیق دنس‌نت
استفاده از شبکه عصبی عمیق بهینه شده با الگوریتم ژنتیک برای بازشناسی رویدادهای ویدیوی فوتبال (در دست انتشار)

دوره 19، شماره 2، آذر 1400

امیرحسین زنگنه؛ احسان شریفی؛ کامران لایقی؛ مهدی چم‌پور


شناسایی رویداد در ویدیو با استفاده از شبکه عصبی عمیق بهینه

دوره 18، شماره 2، آذر 1399

امیرحسین زنگنه؛ مهدی چم‌پور؛ کامران لایقی