کلیدواژه‌ها = معیار وزن دهی با ناظر
ارائه روشی برای تحلیل احساسات با استفاده از معیار وزن‌دهی TF-IGM و میدان تصادفی شرطی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398

مریم عموعلی؛ فرساد زمانی‌بروجنی