کلیدواژه‌ها = سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده
ارائه سیستم پیشنهاد‌دهنده آگاه از زمینه تاکسی با استفاده از روش فیلترسازی ترکیبی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398

زینب اسحاقی؛ فرانک فتوحی‌قزوینی