کلیدواژه‌ها = سامانه های توصیه گر
یادگیری عمیق در سامانه های توصیه گر

دوره 15، شماره 2، آذر 1396

امید عباسی؛ مهدیه سلیمانی باغشاه


یک معیار شباهت نوین پالایش مشارکتی در سامانه‌های توصیه‌گر

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396

مجتبی کاظمی؛ ساسان حسینعلی زاده