کلیدواژه‌ها = داده‌کاوی
یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکارِ مبتنی بر ساختار هندسی دایره آپولونیوس و رابطه همسایگی متقابل داده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مژگان‌سادات مشیریان؛ مهدی هاشم‌زاده؛ شهین پوربهرامی


یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکارِ مبتنی بر ساختار هندسی دایره آپولونیوس و رابطه همسایگی متقابل داده‌ها

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

مژگان‌السادات مشیریان؛ مهدی هاشم زاده؛ شهین پور‌بهرامی


کشف ساختار هدف خرید گروهی برخط و پیش‌بینی عوامل مؤثر به کمک داده‌کاوی (در دست انتشار)

دوره 19، شماره 2، آذر 1400

هانیه مصحفی‌شبستری؛ محمود دی‌پیر