کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی
یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکارِ مبتنی بر ساختار هندسی دایره آپولونیوس و رابطه همسایگی متقابل داده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مژگان‌سادات مشیریان؛ مهدی هاشم‌زاده؛ شهین پوربهرامی


یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکار مبتنی بر فرایند جستجوی محلی و الگوریتم فرااِکتشافی تبادل حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مهسا شریفی؛ مهدی هاشم زاده؛ شهین پوربهرامی


یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکارِ مبتنی بر ساختار هندسی دایره آپولونیوس و رابطه همسایگی متقابل داده‌ها

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

مژگان‌السادات مشیریان؛ مهدی هاشم زاده؛ شهین پور‌بهرامی


یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکار مبتنی بر فرایند جستجوی محلی و الگوریتم فرااِکتشافی تبادل حرارتی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

مهسا شریفی؛ شهین پور‌بهرامی؛ مهدی هاشم‌‌زاده