‫ بهينه‌سازي چند هدفه‌ي مسئله‌ي زمان‌بندي كار در پردازش ابري

بهينه‌سازي چند هدفه‌ي مسئله‌ي زمان‌بندي كار در پردازش ابري

ابوذر زندوکیلی, نجمه منصوری, محمد‌مسعود جاویدی

چکیده

در محيط ابر، زمان‌بندی بهينه كارها، به عوامل زیادی همچون زمان اتمام كارها، تاخير و تعادل بار روی ماشين‌ها بستگي دارد. اما توجه اصلي سایر مقالات انجام شده فقط به كمينه كردن زمان اتمام كارهاست. در این مقاله، پارامترهای موثر بر كيفيت خدمات یعني كمينه‌ی زمان اتمام كارها، كمينه‌ی ميزان دیركرد از موعد تحویل و بيشينه‌ی تعادل بار روی ماشين‌ها به عنوان توابع هدف، همزمان در نظر گرفته شده است. زمان‌بندی جزء مسائل پيچيده‌ای است كه برای آن، راه‌حل از مرتبه‌ی چندجمله‌ای وجود ندارد و به همين دليل از الگوریتم‌های فرا اكتشافي مانند بهينه‌سازی گروه ذرات، شبيه‌سازی حرارت، جستجوی ممنوعه و الگوریتم ژنتيك چندهدفه استفاده شده است. نتایج شبيه‌سازی نشان داده است كه بين الگوریتم‌های تك‌هدفه، الگوریتم بهينه‌سازی گروه ذرات در زمان كمتری اجرا شده و حتي برای تعداد 30 كار، از نظر بهينه‌سازی تابع هدف، قابل رقابت با الگوریتم‌های چندهدفه مي‌باشد. در تعداد كار زیاد، الگوریتم‌های

چندهدفه، از نظر مدت زمان اجرا و همچنين بهينه‌سازی توابع هدف، مناسب‌ترند. زیرا الگوریتم ژنتيك مرتب‌شده یا رتبه‌بندی‌شده‌ی نامغلوب، توابع هدف را به صورت مجزا در نظر گرفته و بنابراین امکان انتخاب جواب‎‎‌های مطلوب را ميان جواب‌های غير برتر در راستای مصالحه بين اهدف مختلف را دارد.

کلمات کلیدی

پردازش ابری, زمان‌بندی كار, بهينه‌سازی چندهدفه

مراجع