‫ ارائه روشی جهت مدیریت ترافیک شبکه‌های گسترده بر اساس شبکه‌های‌نرم‌افزار‌محور

ارائه روشی جهت مدیریت ترافیک شبکه‌های گسترده بر اساس شبکه‌های‌نرم‌افزار‌محور

محمد دلخوش, رضا جاویدان

چکیده

شبکه‌های‌نرم‌افزار‌محور به دلیل ماهیت متمرکز، دچار محدودیت‌های زیادی در قابلیت عملکرد خود در شبکه‌های‌گسترده می‌شوند و در نتیجه مقیاس‌پذیری این نوع شبکه‌ها با نوعی چالش مواجه است. طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های‌نرم‌افزار‌محور با استفاده از چندکنترلر، یک راه‌حل مقیاس‌پذیر ارائه می‌دهد که می‌تواند برای بهبود مدیریت ترافیک و عملکرد در شبکه‌های‌گسترده مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله یک شبکه‌نرم‌افزارمحور چندکنترلر بر اساس مدل افقی پیشنهاد ‌شده است که با توجه به قابلیت توسعه تدریجی و قابلیت سازگاری رو به عقب و با استفاده از پروتکل BGP برای ارتباط بین دامنه‌ای، بهبود مقیاس‌پذیری شبکه و بهبود قابلیت نصب و پیکربندی سریع دامنه‌ها در شبکه را موجب می‌شود. با این‌ حال این روش با چالش محدودیت مدیریت و نظارت سرتاسری و یکپارچه بر دامنه ‌ها مواجه است. بنابراین جهت مدیریت و نظارت بر طرح چندکنترلری در شبکه‌هایگسترده، روشی بر اساس مدل سلسله مراتبی نیز ارائه ‌شده است. در این روش ارتباط کنترلر‌های هر دامنه با رابط کاربری مدیریتی از طریق REST در واسط شمالی هر کنترلر انجام می‌گیرد. همچنین برای افزایش بهره‌وری در هر دامنه‌ شبکه‌های‌نرم‌افزار‌محور از روش‌ مهندسی ترافیک استفاده می شود که بر اساس پهنای باند هر لینک بهترین مسیر را انتخاب می‌کند. نتایج پیاده‌سازی بیان‌گر تضمین ارتباط بین دامنه‌ای از طریق BGP، اثربخش بودن روش مهندسی ترافیک و کارآمدی مدیریت و نظارت بر چندکنترلری در شبکه‌های‌گسترده از طریق رابط‌کاربری پیشنهادی می‌باشد.

کلمات کلیدی

مدیریت شبکه, شبکه‌های‌نرم‌افزار‌محور چندکنترلر, مهندسی ترافیک, شبکه‌های گسترده, ONOS

مراجع