‫ استفاده از روش یادگیری جمعی در مسأله شناسایی تردید مشتری در فروشگاه آنلاین

استفاده از روش یادگیری جمعی در مسأله شناسایی تردید مشتری در فروشگاه آنلاین

فریبا عزیزیان, مرجان کائدی

چکیده

یکی از مسائلی که این روزها توجه پژوهشگران را به خود اختصاص داده است، بررسی تعاملات کاربران در ارتباط با فروشگاه‌های آنلاین است. با فهمیدن احساسات مختلف کاربران حین تعامل با فروشگاه آنلاین، می‌توان خدمات ارائه شده به آنها را بهبود بخشید. تردید نیز یکی از مواردی است که ممکن است کاربر در تعامل با یک فروشگاه آنلاین به آن دچار شود و در نتیجه سبد خرید خود را رها کند. با شناسایی زودهنگام تردید مشتری می‌توان اقداماتی برای رفع تردید انجام داد و از رها کردن خرید پیش‌گیری کرد. در این پژوهش، مساله تشخیص تردید مشتریان فروشگاه آنلاین به صورت ضمنی و بدون مداخله مستقیم آنها درنظر گرفته شده است و برای شناسایی تردید، تنها از تعاملات لمسی با وب‌سایت استفاده می‌شود. برای این منظور، تعاملات لمسی مشتریان در وب‌سایت یک فروشگاه آنلاین به مدت شش ماه جمع‌آوری شد. سپس با استفاده از یادگیری ماشین، مدل‌هایی برای پیش‌بینی تردید استخراج شد. در ادامه از الگوریتم پشته‌سازی که از روش‌های یادگیری جمعی است، استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از پشته‌سازی با صحت 75/87 که در واقع مدل‌های مختلف را با هم ترکیب می‌کند، در مقایسه با هر کدام از مدل‌های مختلف استخراج شده به‌تنهایی، باعث بهبود نتایج می‌شود.

کلمات کلیدی

مراجع