‫ بهینه‌سازی کدهای دودویی

بهینه‌سازی کدهای دودویی

پرویز قره‌باقری, سیدحمید حاجی‌سیدجوادی, پروانه اصغری, ناصر قره‌باقری

چکیده

در این‌مقاله نشان داده شده است که می‌توان هر نوع داده دودویی را به‌صورت اجتماعی از کدکلمه‌هایی با طول متغیر تعریف کرد. این ويژگی به ما کمک می‌کند که بتوان نگاشتی یک‌به‌یک و پوشا از کدکلمه‌های پيشنهادي به کدکلمه‌های مورد نیاز تعریف کرد. از این‌رو با جایگزینی کدکلمه‌های جدید، داده‌های دودویی به داده‌های دودویی دیگری در راستای اهداف موردنظر تبدیل می‌گردد. یکی از این اهداف، کاستن حجم داده است. یعنی به‌جای کدکلمه‌های اصلی هر داده‌ی دودویی، کدکلمه‌های هافمن را جایگزین نمود تا حجم داده کمتر گردد. یکی از ویژگی‌های این‌روش، نتیجه‌ی فشرده‌سازی مثبت برای هر نوع داده‌ی دودویی است، یعنی صرف‌نظر از حجم جدول کد، تفاضل حجم داده‌ی اصلی و حجم داده بعد از فشرده‌سازی، بزرگتر یا مساوی صفر خواهد شد. ویژگی‌ مهم و کاربردی دیگر این‌روش، استفاده از کدکلمه‌های متقارن به‌جای کدکلمه‌های اصلی به‌منظور ایجاد خواص تقارن، بازگشت پذیری و مقاومت در برابر خطا با قابلیت کدگشایی دوطرفه است.

کلمات کلیدی: ، کاستن حجم، تقارن‌سازی، بازگشت‌پذیری، مقاومت در برابر خطا


کلمات کلیدی

اجتماع کدکلمه‌ها‌, کاستن حجم, تقارن‌سازی, بازگشت‌پذیری, مقاومت در برابر خطا

مراجع