‫ زمانبندي آگاه از تداخل زماني در سيستم‌هاي مبتني بر پردازنده گرافيكي

زمانبندي آگاه از تداخل زماني در سيستم‌هاي مبتني بر پردازنده گرافيكي

نگارسادات عليزاده, محمود ممتازپور

چکیده

معماري‌هاي جديد پردازنده‌هاي گرافيكي براي جلوگيري از هدررفت منابع امكان اجراي همزمان چند كرنل را فراهم مي‌كنند. بااينحال، اگر دو يا چند كرنل بخواهند همزمان به منابع اشتراكي دسترسي داشته باشند تداخل ايجاد شده و باعث كاهش كارايي مي‌شود. در سالهاي اخير پژوهش‌هاي متعددي در زمينه پيشبيني تداخل اجراي كرنلها انجام شده است، منتهي پيشبيني تداخل بر اساس الگوي زماني مصرف منابع تابهحال مورد بررسي قرار نگرفته است. در اين مقاله روشي براي پيشبيني تداخل زماني اجراي كرنلها با استفاده از مدلهاي يادگيري ماشين ارائه شده است كه با استفاده از الگوي زماني مصرف منابع هر كرنل، تداخل اجراي همزمان دو كرنل را تخمين ميزند. همچنين يك روش زمانبندي مكاشف‌هاي با استفاده از مدل تخمين تداخل پيشنهادي براي اجراي همزمان كرنلها ارائه شده است. ارزيابيهاي انجام شده بر روي كاربردهاي واقعي نشان ميدهد كه روش پيشنهادي در اجراي سريعتر كرنلها به طور ميانگين 67 %نسبت به حالت اجراي سريال، بيش از 17 %نسبت به بهروزترين زمانبند آگاه از تداخل پيشين و بيش از 27 %نسبت به زمانبند ناآگاه از تداخل بهبود داشته است. همچنين نسبت به اين روشها به ترتيب به ميزان 26 ،%10 %و 8 %نيز در مصرف انرژي صرفهجويي شده است. 

کلمات کلیدی

مراجع