‫ بهينه‌سازی چند هدفه تکاملي مبتني بر نظریه بازی‌های تکاملي برای كنترل حركت پهپادهای چند موتوره

بهينه‌سازی چند هدفه تکاملي مبتني بر نظریه بازی‌های تکاملي برای كنترل حركت پهپادهای چند موتوره

پژمان غلام‌نژاد

چکیده

پهپادهای چند موتوره به دليل ذاتِ عملگرها، دارای تحرک محدودی مي‌باشند. در نتيجه، پهپاد چند موتوره نمي‌تواند مسيرهای دلخواه را در فضا ردیابي كند و از دست دادن تحرک مي‌تواند یک عامل محدود كننده باشد. بنابراین، به یک كنترل جامع برای این نوع از پهپادها نياز ميباشد. این پژوهش بهينه‌سازی چند هدفه برای مسایل تخصيص كنترل بر اساس نظریه بازی تکاملي برای حل توزیع ورودی كنترل اضافي بر روی سيستم بيش از حد فعال در زمان واقعي بر روی پهپادهای چند موتوره را ارائه مي‌دهد. برای بهينه سازی چند هدفه، یک رویکرد مبتني بر تئوری بازی تکاملي با پویایي تکراركننده برای یافتن وزن مطلوب با استفاده از روش جمع وزني استفاده مي شود. ایده اصلي این روش این است كه بهترین استراتژی یا راه حل غالب را مي‌توان به عنوان راه حلي انتخاب كرد كه در ميان سایر راه حل های غير غالب باقي ميماند. تئوری بازی تکاملي، استراتژیها را به عنوان یک بازیگر در نظر ميگيرد و بررسي ميكند كه چگونه این استراتژی‌ها مي‌توانند با استفاده از پویایي تکرار كننده با ماتریس پرداخت بقاء یابند. نتایج شبيه سازی عددی وزنهای بهينه انتخاب شده توسط بازی تکاملي و نحوه تغيير بازده را در تکرار كننده پویا نشان مي دهد.

کلمات کلیدی

كنترل پهپاد, نظریه بازی‌های تکاملي, بهينه‌سازی چند هدفه تکاملي, پهپادهای چند موتوره

مراجع