‫ روش جـدیـد پیش‌بینی لینک در شبکه‌هـای اجتمـاعی مبتنـی بـر مـدل جستجوی گرانشی

روش جـدیـد پیش‌بینی لینک در شبکه‌هـای اجتمـاعی مبتنـی بـر مـدل جستجوی گرانشی

اسماعیل بسطامی, امین‌اله مه‌آبادی

چکیده

ما در این مقاله روش توزیعی مقیاس‌پذیر جدیدی برای پیش‌بینی دقیق لینک در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از ویژگی‌های ساختاری آن شبکه‌ها و بدون هیچ نیازی به سابقه‌گیری ارائه می‌دهیم. این روش ضمن مدل‌سازی عامل‌گرای مساله و انتخاب انجمن‌ها، از الگوریتم جستجوی گرانشی برای تشخیص لینک‌های مناسب بین انجمن‌ها بهره می‌برد. نتایج ارزیابی آزمایش‌های تجربی نشان می‌دهد که عملکرد روش پیشنهادی در سناریوهای مجموعه داده‌ای مختلف شبکه، مقیاس‌پذیر و از دقت میانگین 69 درصد و صحت میانگین 68 درصد برخوردار است. ضمنا با داشتن ساختار توزیعی و با برخورداری از پاسخ زمانی مناسب، در صورت انتخاب بهینه عامل‌ها و تخصیص مناسب پردازنده به آن‌ها، با بهبود زمان پاسخ و افزایش قدرت مقیاس‌پذیری عامل‌ها مواجه خواهد شد.

کلمات کلیدی

مدل عامل گرا, شبکه های اجتماعی, پیش بینی لینک, الگوریتم جستجوی گرانشی, مدل سازی توزیعی