‫ ترکیب سرویس های وب مبتنی بر درخت k-d

ترکیب سرویس های وب مبتنی بر درخت k-d

طاهره داودی, سیما عمادی

چکیده

در ترکیب ­سرویس با انتخاب سرویس­های واقعی، نیازمندی ­های وظیفه ­مندی و غیر­وظیف ه­مندی لحاظ می­ گردند و هنگامی که بسیاری از سرویس ­ها با وظیفه ­مندی معادل در دسترس هستند، ویژگی­ های کیفیت­ سرویس (همچون تاخیر، قیمت، دسترس­ پذیری) بسیار مورد­توجه قرار می ­گیرند. همانطور که تعداد سرویس­ های توزیع ­شده به ­خصوص در ابر، به­ سرعت در­حال افزایش هستند تاثیر کیفیت ­سرویس در شبکه نیز در­حال افزایش است. با این­ وجود رویکرد­های فعلی تمایزی ما­بین کیفیت ­سرویس، سرویس­ های خودشان و کیفیت­ سرویس شبکه قائل نمی­ شوند و تاخیر محاسبه ­شده با تاخیر واقعی متفاوت است، در­نتیجه کیفیت­ سرویس کمتر­ از حد­مطلوب می ­شود.روش ­های گوناگونی برای حل این مشکل مطرح­ شده که از­جمله آنها یک رویکرد آگاه از پارامتر­های کیفی شبکه است. در این رویکرد مشکلاتی وجود دارد که از­جمله آنها عدم­ سازگاری سرویس­ ها در ترکیب و زمانبر بودن اجرای الگوریتم است. جهت رفع مشکلات ذکر­شده، الگوریتم ­­پیشنهادی در این تحقیق، با استفاده از درخت k-dو روش نزدیک ترین­ همسایگی، ترکیب­ سرویس مناسب ­تری را پیدا می­ کند. درخت k-dبا در نظر گرفتن پارامتر­کیفی تاخیر و مختصات ­مکانی کاربر و استفاده از لیست­ های­ خطی ایجاد­شده از سرویس­ ها، جستجو را برای یافتن بهترین همسایگی جهت ترکیب و همچنین رفع ناسازگاری میان سرویس­ ها در حین ترکیب، انجام می ­دهد. نتایج حاصل از ارزیابی و تحلیل روش­ پیشنهادی، بیانگر برقراری سازگاری میان سرویس­ ها و یافتن ترکیب­ پویا همراه با کم­ترین زمان ­اجرایی است.

کلمات کلیدی

کیفیت سرویس, درخت k-d, سرویس های ناسازگار, ترکیب سرویس