‫ ارائه مدل ترکیبی فازی-ازدحام ذرات جهت تشخیص سرطان کبد (متاستاز در کبد) (پذیرفته شده-در دست انتشار)

ارائه مدل ترکیبی فازی-ازدحام ذرات جهت تشخیص سرطان کبد (متاستاز در کبد) (پذیرفته شده-در دست انتشار)

بنفشه امیرحسینی, راحیل حسینی

چکیده

در دهه اخیر سیستم‌های طراحی‌شده توسط مدل های محاسبات نرم، بر روی مدیریت عدم قطعیت در مسائل پزشکی متمرکز شده است، این پژوهش برای اولین بار مدل ترکیبی فازی-ازدحام ذرات را جهت تشخیص سرطان کبد (متاستاز در کبد یکی از شایع‌ترین تومورهای بدخیم کبدی) ارائه کرده است. مدل پیشنهادی باهدف ایجاد موازنه میان صحت عملکرد و قابلیت تفسیرپذیری سیستم فازی ارائه‌شده است. ارزیابی کارایی مدل پیشنهادی توسط پایگاه داده شامل اطلاعات بیماران کبدی در مرکز تصویربرداری نور در تهران انجام شد، سطح زیر منحنی ROC در مدل فازی-ازدحام ذرات پیشنهادی برابر 98.6% با بازه اطمینان 95% در محدوده % [100 95.80]، است. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه نتایج سیستم با تشخیص متخصصان، استفاده از سیستم پیشنهادی به‌عنوان دستیار متخصصان و ارائه نظر دوم در نجات جان بیماران کبدی، پیشگیری از ابتلای آن‌ها به سرطان با ارائه درمان و مراقبت­های زودهنگام امید­بخش است.

کلمات کلیدی

مدل‌های ترکیبی محاسبات نرم, الگوریتم ازدحام ذرات, سیستم استنتاج فازی, کامپیوتر به کمک تشخیص سرطان کبد