‫ توسعه ساختار طبقه بندی کننده بیز ساده با هدف مدل سازی وابستگی متقابل شرطی ویژگی ها

توسعه ساختار طبقه بندی کننده بیز ساده با هدف مدل سازی وابستگی متقابل شرطی ویژگی ها

نیما شیری هرزویلی, ساسان حسینعلی زاده

چکیده

طبقه ­بندی کننده بیز ساده به دلیل کارایی بالا در پیش ­بینی و سادگی در ساخت مورد توجه محققین بسیاری قرارگرفته است. بنیان این طبقه ­بندی کننده بر اساس استقلال شرطی متغیر­ها (ویژگی ­ها) به شرط کلاس است. اگرچه، به دلیل وابستگی متقابل بین ویژگی ­ها این فرض در کاربرد­های واقعی این طبقه ­بندی کننده صادق نیست. از این رو، در این مقاله از مفهوم متغیرهای پنهان برای ارائه مدلی تحت عنوان "طبقه ­بندی کننده بیز ساده آمیخته با متغیر پنهان (MLNB)" به منظور کاهش فرض استقلال شرطی و مدل­ سازی ویژگی­ ها ارائه شده است. الگوریتم امید ریاضی- بیشینه (EM) به منظور تخمین پارامترهای مدل استفاده شده است. شبیه سازی­ها بر روی 7 مجموعه داده از مخزن یادگیری ماشین دانشگاه کالیفورنیا ایرواین نشانگر این است که روش پیشنهادی عملکرد قابل توجهی بر اساس صحت طبقه ­بندی، ناحیه زیر منحنی ROC و معیار F-measure در مقایسه با توسعه ­های اخیر بیز ساده دارد.

کلمات کلیدی

طبقه¬بندی کننده بیز ساده, استقلال شرطی, متغیرهای پنهان, شبکه های بیزین