‫ بهبود مصالحه هزینه-کارایی در شبکه‌های تحویل محتوا با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل

بهبود مصالحه هزینه-کارایی در شبکه‌های تحویل محتوا با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل

حمید قاسمی, مهدی جعفری‌سیاوشانی

چکیده

امروزه یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی سیستم‌های غیرمتمرکز، استفاده از چندین سرویس‌دهنده و پخش بار میان آن‌ها است. با استفاده از این روش، نه تنها میزان کارایی سیستم افزایش می‌یابد، بلکه دسترس‌پذیری سیستم نیز به طور قابل توجهی افزایش خواهد‌یافت. در حال حاضر الگوریتم‌ها و روش‌های زیادی به منظور پیاده‌سازی یک پخش‌کننده بار ارائه شده‌است که هریک بر بخشی از نیازمندی‌ها غلبه کرده‌است. نکته‌ای که در میان روش‌های ارائه شده دور از چشم مانده‌است، هزینه‌ انتقالی است که سیستم (یا کاربر انتهایی) به ازای افزایش کارایی متحمل می‌شود. همانطور که در [1] اشاره شده‌است، همواره مصالحه‌ای میان هزینه و کارایی سیستم وجود دارد. در این مقاله از الگوریتم کلونی زنبور عسل به منظور پخش بار استفاده می‌کنیم. در الگوریتم ارائه شده علاوه بر توزیع بار، پارامتر هزینه نیز در نظر گرفته‌شده و در انتها نشان می‌دهیم که به منظور کاهش هزینه و کارایی به صورت هم‌زمان، استفاده از این الگوریتم نسبت به الگوریتم‌های ارائه شده در [1] نتایج بهتری داشته و هم چنین سربار کنترلی کم‌تری به سیستم تحمیل خواهد‌کرد.

کلمات کلیدی

توزیع بار, الگوریتم زنبورعسل, سرویس‌دهنده‌های غیرمتمرکز, شبکه‌های تحویل محتوا, مصالحه هزینه-کارایی