‫ ارائه سیستم پیشنهاد‌دهنده آگاه از زمینه تاکسی با استفاده از روش فیلترسازی ترکیبی (پذیرفته شده-در دست انتشار)

ارائه سیستم پیشنهاد‌دهنده آگاه از زمینه تاکسی با استفاده از روش فیلترسازی ترکیبی (پذیرفته شده-در دست انتشار)

زینب اسحاقی, فرانک فتوحی قزوینی

چکیده

امروزه با رشد روزافزون حجم اطلاعات، پیدا کردن اطلاعات درست برای کاربران تبدیل به چالشی شده که برای حل آن به سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده نیاز می‌باشد. هدف این تحقیق ارائه یک سیستم پیشنهاد‌دهنده آگاه از زمینه با استفاده از روش فیلتر‌سازی ترکیبی برای کمک به رانندگان تاکسی می‌باشد. صرفه‌جویی در زمان،هزینه، کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز از مزایای این سیستم می‌باشد. ابتدا به مقدماتی درباره سیستم‌های ‌پیشنهاد‌دهنده، انواع و کاربرد آن‌ها اشاره می‌شود. با جمع‌آوری اطلاعات، بررسی فاکتورهای مکانی، زمانی، زمینه‌ای و تاثیر آن‌ها روی سیستم یک چارچوپ پیشنهادی ارائه می‌گردد. سپس سیستم پیشنهاد‌دهنده طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. برای ارزیابی سیستم، از یک مجموعه داده واقعی استفاده می‌گردد. پس از تقسیم داده‌ها به دو گروه یادگیری و تست، کارایی مدل‌سازی صورت گرفته در این تحقیق را با مقایسه‌ای بین سیستم پیشنهاد‌دهنده سنتی و سیستم پیشنهاد‌دهنده آگاه از زمینه نشان می‌دهیم که افزایش کارایی سیستم و بهبود در نتایج مشاهده می‌شود.

کلمات کلیدی

سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده, آگاه از زمینه, فاکتورهای فضایی و زمانی, فیلترسازی ترکیبی