‫ توسعه الگوریتم بولی اصلاح‌شده جهت حذف پدیده افزونگی انتخابات در انتخاب هماهنگ‌کننده در سیستم‌های توزیع‌شده

توسعه الگوریتم بولی اصلاح‌شده جهت حذف پدیده افزونگی انتخابات در انتخاب هماهنگ‌کننده در سیستم‌های توزیع‌شده

رضا نورمندی‌پور

چکیده

در سیستم‌های توزیع‌شده که دارای فرایندها و منابع متعددی هستند، همگام‌سازی فرایندها برای برخی مسائل نظیر ورود به ناحیه بحرانی و استفاده از منابع مشترک امری اجتناب‌ناپذیر است. فرایند هماهنگ‌کننده نقش کلیدی را برای همگام‌سازی فرایندها ایفا می‌کند. بنابراین، انتخاب هماهنگ‌کننده یکی از مسائل مهم نه‌تنها در سیستم‌های توزیع‌شده بلکه در بسیاری از زمینه‌ها نظیر شبکه‌های ارتباطی، الگوریتم‌های انحصار متقابل، تخصیص منابع مشترک و غیره است. يکي از چالش‌های موجود در الگوریتم‌های انتخاب هماهنگ‌کننده کاهش پیام‌ها بین فرایندها است که تأثیر زيادي بر روي ميزان ترافيک شبکه خواهد داشت. هرچند تلاش‌های زیادی در کاهش پیام‌ها بین فرایندها صورت گرفته است، ولی همچنان پدیده افزونگی انتخابات یکی از محدودیت‌هایی است که الگوریتم‌های انتخاب هماهنگ‌کننده با آن مواجه هستند. ایده اصلی در این مقاله ارائه رویکردهایی نوین در توسعه الگوریتم بولی اصلاح‌شده است با این هدف که پدیده افزونگی انتخابات در انتخاب هماهنگ‌کننده حذف شود. با بکارگیری این رویکردها در توسعه الگوریتم بولی اصلاح‌شده نه‌تنها پیچیدگی پیامی برابر‌ (O(n حفظ شده است، بلکه تضمین می‌کنند که تنها يک فرايند درگير انتخابات شود که این باعث حذف پدیده افزونگی انتخابات و درنتیجه باعث کاهش ازدحام و ترافیک شبکه می‌شود.

کلمات کلیدی

سیستم‌های توزیع‌شده, نتخاب هماهنگ‌کننده, تبادل پیام, الگوریتم بولی اصلاح‌شده, افزونگی انتخابات