‫ یادگیری ساختار شبکه‌های بیزین با استفاده از روش گردکردن قطعی

یادگیری ساختار شبکه‌های بیزین با استفاده از روش گردکردن قطعی

شهاب بهجتی, حمید بیگی

چکیده

شبکه‌های بیزین یکی از پرکاربردترین مدل‌های گرافی احتمالاتی بوده که برای نمایش یک توزیع احتمال به کار رفته و دارای کاربردهای بسیار متنوع در هوش مصنوعی، داده کاوی و یادگیری ماشین است. یکی از مهم‌ترین مسائل در این شبکه‌ها، مسئله‌ یادگیری ساختار از روی مجموعه داده‌ها آموزشی است. به طور کلی روش‌های یادگیری ساختار به سه دسته مبتنی بر محدودیت، مبتنی بر امتیاز و ترکیبی تقسیم می‌شوند. در این مقاله یک روش مبتنی بر امتیاز جهت ساخت شبکه بیزین ارائه می‌شود که مبتنی بر روش گردسازی قطعی در برنامه‌ریزی خطی است.روش پیشنهادی ابتدا مسئله یادگیری ساختار را به صورت یک برنامه خطی صحیح مدل‌سازی نموده و سپس آن را به یک مسئله برنامه ریزی خطی تعدیل می‌کند. سپس با حل برنامه خطی تعدیل شده، جواب‌های کسری به دست آمده را با استفاده از روش معرفی شده گردسازی قطعی به جواب‌های صحیح تبدیل می‌کند.

کلمات کلیدی

برنامه ریزی خطی, شبکه بیزین, گرد کردن قطعی, یادگیری ساختار در شبکه های بیزین