‫ ارائه روشی متنی بر محتوا و جذابیت برای خلاصه سازی مجموعه تصاویر اجتماعی

ارائه روشی متنی بر محتوا و جذابیت برای خلاصه سازی مجموعه تصاویر اجتماعی

زهرا ریاحی سامانی, محسن ابراهیمی مقدم

چکیده

روش‌های خلاصه‌سازی تصویر امروزه به ابزاری مهم برای استفاده از مجموعه‌های تصویری بزرگ تبدیل شده‌اند. این روش‌ها مجموعه کوچکی از تصاویر را به‌عنوان نماینده از یک مجموعه بزرگ‌تر انتخاب می‌کنند. مطالعات جدید نشان داده‌اند که تصاویری که در روش‌های خلاصه‌سازی تصویر انتخاب می‌شوند باید از یک سو پوشش اطلاعاتی مناسبی از مجموعه اولیه فراهم کنند و از سوی دیگر معیارهایی مانند کیفیت و زیبایی تصاویر را در انتخاب تصاویر خلاصه مدنظر قرار دهند. با علم به این موارد، در این مقاله روشی خودکار برای خلاصه‌سازی مجموعه‌های تصویری با به کارگیری و مطالعه دو دسته ویژگی با عنوان ویژگی‌های محتوایی و ویژگی‌های جذابیت ارائه شده است. در روش پیشنهادی دو دسته ویژگیِ معرفی شده به‌طور خودکار و با استفاده از بستر شبکه‌های اجتماعی و هستان‌‌شناسی دامنه استخراج شده و تاثیرگذاری آنها در خلاصه‌سازی تصاویر با استفاده از بازخورد کاربران مدل می‌شود. خلاصه نهایی با ترکیب خلاصه ساخته ‌شده به‌وسیله دو دسته ویژگی به‌دست آورده می‌شود. نتایج روش پیشنهادی با تصاویر خلاصه‌ای که توسط گروهی از کاربران بر روی مجموعه‌ای از تصاویر انتخابی از فلیکر انجام ‌شده است مقایسه شده است. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های جاری خلاصه‌سازی تصویر توانسته است به بهبود سی و پنج درصدی پوشش اطلاعاتی در خلاصه کردن مجموعه تصویری به میزان یک درصد حجم اولیه و بهبود چهار درصدی پوشش اطلاعاتی در خلاصه کردن مجموعه تصویری به میزان پنج درصد حجم اولیه دست یابد. همچنین روش پیشنهادی توانسته است به بهبود سی و نه درصدی در ساختن خلاصه‌های شبیه خلاصه‌های دستی دست یابد.

کلمات کلیدی

تصاویر اجتماعی, خلاصه سازی تصویر, بازخورد کاربر