‫ هیئت تحریریه

هیئت تحریریه نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات

صاحب امتیاز: انجمن کامپیوتر ایران
مدیر مسئول: دکتر جعفر حبیبی
سردبیر: دکتر احمد خونساری

شورای علمی

بین المللی
نادر باقرزاده، استاد، دانشگاه California، آمریکا
مرجان سیرجانی، استاد دانشگاه Malardalen، سوئد
امیرعلی بنی اسدی، استاد دانشگاه Victoria، کانادا
بهمن جوادی، دانشیار دانشگاه Western Sydney، استرالیا
محمدرضا حسینی فرح آبادی، دانشیار پژوهشی دانشگاه Sydney، استرالیا
بهزاد سلامی، دانشیار پژوهشی Barcelona Supercomputing Center، اسپانیا
محمد صادق طالبی مزرعه شاهی، استادیار دانشگاه Copenhagen، دانمارک
محمدحاجی‌اسماعیلی، استادیار دانشگاه Massachusetts Amherst، آمریکا
آرش دادلانی، استادیار دانشگاه Nazarbayev، قزاقستان

داخلی
حمیدرضا ربیعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ایران
حمید سربازی آزاد، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ایران
اکبر غفارپور رهبر، استاد دانشگاه صنعتی سهند، ایران
احسان الله کبیر، استاد دانشگاه تربیت مدرس، ایران
کیوان ناوی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ایران
ناصر یزدانی، استاد دانشگاه تهران، ایران
محمد حسین یغمایی مقدم، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
قاسم جابری پور، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ایران
حسین اسدی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ایران
محسن ابراهیمی مقدم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ایران
بهروز ترک لادانی، استاد دانشگاه اصفهان، ایران
ميرهادي سيدعربي، استاد دانشگاه تبریز، ایران
ليلي محمد خانلي، استاد دانشگاه تبریز، ایران
سید حمید حاجی سید جوادی، استاد دانشگاه شاهد، ایران
مرتضی آنالویی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
احمد اکبری ازیرانی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
نصراله مقدم چرکری، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، ایران
جعفر حبیبی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
امیر حسین جهانگیر، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
شاهین حسابی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
مهدی صدیقی، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
هشام فیلی، دانشیار دانشگاه تهران، ایران
عبدالرسول قاسمی، دانشیار دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی، ایران
محمد عبداللهی ازگمی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
مهدی کارگهی، دانشیار دانشگاه تهران، ایران
مازیار گودرزی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
ناصر مزینی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
فرشاد خون جوش، دانشیار دانشگاه شیراز، ایران
محسن افشارچی، دانشیار دانشگاه زنجان، ایران
بهمن زمانی، دانشیار دانشگاه اصفهان، ایران
رضا ابراهیمی آتانی، دانشیار دانشگاه گیلان، ایران
اسدا... شاه بهرامي، دانشيار دانشگاه گيلان، ايران
سید مرتضی بابامیر، دانشیار دانشگاه کاشان، ایران
محمد علي بالافر، دانشیار دانشگاه تبریز، ایران
مسعود رضا هاشمی، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
فرشاد صفائي سمناني، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي، ايران
سيدابوالقاسم ميرروشندل، دانشيار دانشگاه گيلان، ايران
مرجان کوچکی رفسنجانی، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
مرجان نادران طحان، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
امين اله مه آبادي، استاديار دانشگاه شاهد، ايران