‫ هیئت تحریریه

هیئت تحریریه نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات

صاحب امتیاز: انجمن کامپیوتر ایران
مدیر مسئول: دکتر جعفر حبیبی
سردبیر: دکتر احمد خونساری

شورای علمی
حمیدرضا ربیعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
حمید سربازی آزاد، استاد دانشگاه صنعتی شریف
اکبر غفارپور رهبر، استاد دانشگاه صنعتی سهند
احسان الله کبیر، استاد دانشگاه تربیت مدرس
کیوان ناوی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
ناصر یزدانی، استاد دانشگاه تهران
محمد حسین یغمایی مقدم، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
سید حمید حاجی سید جوادی، استاد دانشگاه شاهد
مرتضی آنالویی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن ابراهیمی مقدم، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
حسین اسدی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
احمد اکبری ازیرانی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا برنگی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین پدرام، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نصراله مقدم چرکری، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
قاسم جابری پور، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
جعفر حبیبی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
امیر حسین جهانگیر، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
شاهین حسابی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
مسعود رهگذر، دانشیار دانشگاه تهران
مهدی صدیقی، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هشام فیلی، دانشیار دانشگاه تهران
عبدالرسول قاسمی، دانشیار دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی
مقصود عباسپور، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
محمد عبداللهی ازگمی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی کارگهی، دانشیار دانشگاه تهران
مازیار گودرزی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
ناصر مزینی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران