‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات - مقالات در دست انتشار (پذیرفته شده)

ارائه معیار کمی ارزیابی کیفیت ویدئو مبتنی بر ناحیه مورد علاقه در بازی های ابری (پذیرفته شده-در دست انتشار)
یک معماری شبکه روی حافظه برای تسریع انتقال داده در درون حافظه (پذیرفته شده-در دست انتشار)
امنیت در پردازش لبه‌ای: مروری بر چالش‌ها و راه‌کارهای موجود (پذیرفته شده-در دست انتشار)
مدیریت اوج توان در سیستم‌های رزرو-آماده‌باش (پذیرفته شده-در دست انتشار)
ارائه مدل ترکیبی فازی-ازدحام ذرات جهت تشخیص سرطان کبد (متاستاز در کبد) (پذیرفته شده-در دست انتشار)
توسعه ساختار طبقه بندی کننده بیز ساده با هدف مدل سازی وابستگی متقابل شرطی ویژگی ها (پذیرفته شده-در دست انتشار)
بهبود سیستم‌های توصیه‌گر با بهره‌گیری از روابط اعتماد وابسته به زمینه (پذیرفته شده-در دست انتشار)
بهبود مصالحه هزینه-کارایی در شبکه‌های تحویل محتوا با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل (پذیرفته شده-در دست انتشار)
پیش بینی پیوند در شبکه‌های اجتماعی به وسیله تخصیص درجه‌ی همسایگی به رئوس در گراف‌های بدون جهت (پذیرفته شده-در دست انتشار)
ارائه سیستم پیشنهاد‌دهنده آگاه از زمینه تاکسی با استفاده از روش فیلترسازی ترکیبی (پذیرفته شده-در دست انتشار)
ارائه روشی برای تحلیل احساسات با استفاده از معیار وزن‌دهی TF-IGM و میدان تصادفی شرطی (پذیرفته شده-در دست انتشار)
موازی‌سازی کارا و تسریع عملیات انطباق رشته‌ها بر روی بستر پردازنده های چند هسته ای
افزایش طول عمر حافظه نهان ورودی/خروجی با استفاده از معماری ترکیبی چندسطحی