‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 18 - بهار و تابستان 1399 - شماره 1

رنگ‌آمیزی بدون تداخل برای مستطیل‌های متحرک
بهبود بازیابی تصاویر رنگی با استفاده از رنگ، بافت و شکل در روش کیسه کلمات بصری مبتنی بر امضاء
ردیابی ابربی‌درنگی اهداف همزمانِ‌متحرک در تصاویر ویدئویی
زمان‌بندي انرژي وظایف بی‌درنگ موازي اولویت-ثابت در سیستم‌هاي سایبر-فیزیکی چند هسته‌اي
ارزیابی اثر خطای انسانی بر اتکاپذیری سامانه‌های ذخیره‌سازی داده
پیاده‌سازی سیستم پیشنهاد شغل ترکیبی مبتنی بر محتوا و پالایش مشارکتی
مدل موقعیت‌یابی متون در داده‌های عظیم تصویری
کنترل وضعیت و ارتفاع کوادروتور بر پایه مد لغزشی مرتبه کسری به‌وسیله الگوریتم ژنتیک
به‌کارگیری نرخ آموزش پایدار شبکه‌های عصبی خودرمزگذار به‌منظور تشخیص ناهنجاری برای دیواره آتش برنامه کاربردی وب
بهینه‌سازی طیف انرژی گراف‌ها و شبکه‌های پیچیده با استفاده از یک روش سیم‌بندی مجدد تکاملی
معرفی یک الگوی جدید پیش‌توزیع کلید مبتنی بر طرح ترکیبیاتی μ-PBIBD در شبکه‌IoT با منابع محدود
شاخص‌های آنتروپی-انرژی گراف برای رتبه‌بندی گره‌های تأثیرگذار در شبکه‌های پیچیده و اجتماعی